Hài Trường Giang: Trường Giang thả dê Minh Hằng trên chương trình Ca Sĩ Dấu Mặt.